Rozvedení katolíci

Pozvanie pre Teba

Vy, ktorí sa namáhate, ktorí trpíte, ste preťažení a už nevládzete niesť ťarchu vašej bolestnej situácie, v ktorej sa nachádzate, kvôli rozpadu vášho manželstva.
Máte mnoho otázok, pochybností, nerozumiete, čo sa to deje s vašim životom, neviete, čo ďalej, bojíte sa budúcnosti a pýtate sa Boha , prečo toto všetko dopustil...
Bolesť, ktorú prežívate, sa vám zdá neznesiteľná a nádej akoby sa vytratila z vášho života...

Do tohto všetkého, čo sa vám deje však chce vstúpiť Kristus so svojim pozvaním:
“Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.”
Tieto slová sú dnes pozvaním pre teba, pre teba, ktorý možno prežívaš nepochopenie zo strany svojho okolia, neprijatie tvojich bratov a sestier, odmietnutie od človeka, ktorý ti mal byť najbližším po celý tvoj život.

No Kristus hovorí, aby si prišiel k Nemu, so všetkým, čo ťa ťaží a čo už nevládzeš niesť, aby si zložil svoje bremeno pri Ňom a posilnil sa v Jeho prítomnosti.

Zlyhal som, ako sa na mňa teraz pozerá Boh?

Čokoľvek bolo príčinou Tvojho rozvodu, máš pocit, že si zlyhal, pretože si nedokázal udržať svoje manželstvo? Pri svadobnom obrade si veril, že Tvoje manželstvo je zväzkom pred Bohom na celý život, mal si nádej, že budete spolu v dobrom i zlom, že vytvoríte rodinu, v ktorej sa navzájom budete milovať, ale to všetko je teraz preč.

Ideš do kostola alebo do spoločenstva veriacich a máš pocit, akoby si tam nepatril, akoby si mal na čele napísané „Som rozvedený“, akoby to bola nejaká nákazlivá choroba, ktorá ťa automaticky vylúčila z ich kruhu.

Či sú to len Tvoje myšlienky alebo naozaj musíš čeliť realite neprijatia a predsudkom od veriacich ľudí z Tvojho  okolia, skús sa na toto všetko pozrieť cez Boží pohľad. Prísť pred Neho v modlitbe a Jeho sa pýtať, ako to celé vidí On.

Čo hovorí Božie slovo na Tvoju situáciu?

“Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.“
Rim 8, 1-2

V Jánovom evanjeliu je krásny príbeh o odpustení cudzoložnej žene:

“Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavil ju do prostriedku a povedali mu: "Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň." A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom - počnúc staršími - sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: "Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?" Ona odpovedala: "Nik, Pane." A Ježiš jej povedal: "Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!"
Jn 8, 3-11

Uver tomu, že Boh Ťa neodsudzuje, aj napriek tomu, že Tvoje manželstvo skrachovalo. Bolí ho to, pretože Ťa miluje. Miluje Ťa a chce pre Teba len to najlepšie. On dal svojho syna Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži aj za Teba, Tvoj život, Tvoje zlyhania, On trpel na kríži spolu s Tebou a prežil aj bolesť Tvojho rozvodu a spolu s Tebou ju prežíva aj dnes.

Čo hovorí Cirkev

„Všetci vieme, že rozvod je obzvlášť bolestivou situáciou... Nik z nás nemá „hotové riešenie“ pre všetkých, pretože situácia každej osoby je odlišná... Kresťanská viera pozýva každého, aby vstúpil do spoločenstva s Cirkvou, do takého spoločenstva, ktoré sľubuje každému veriacemu mužovi a žene, že nezostanú vo svojom utrpení opustení. A to povoláva každého katolíka, aby sa snažil pomôcť druhým...“
Benedikt XVI.

Nie je vôbec jednoduché vytvoriť nejakú presnú šablónu na to, ako sa pozerať na rozvody. Pri rozvodoch je toľko odlišností, koľko je samotných rozvodov. Je mnoho mužov a žien, ktorí nemajú takmer vôbec na výber a  musia odísť od svojho manželského partnera, aby uchránili seba a aj svoje deti. Tí, ktorí boli opustení, rovnako ako tí, pre ktorých bol rozvod poslednou záchranou, trpia hrozne a na mnohých úrovniach.

Ak si katolík, a zvlášť ak si ním od narodenia, tak Ťa učili, že katolíci sa nerozvádzajú. Takže fakt, že stojíš tvárou v tvár vlastnému rozvodu, môže byť pre Teba veľkým sklamaním. Odrazu máš mnoho otázok a mnohé z nich sú také bolestivé, že ich ani nedokážeš vysloviť.

Čo učí Cirkev o manželstve:

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“
KKC 1601

Manželstvo je viac ako kus papiera, ako podpísaná dohoda medzi dvoma stranami. Je to zmluva uzatvorená medzi Bohom, ženíchom a nevestou.

„Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“
Mt 19, 5

Manželský zväzok ustanovil sám Boh, takže platne uzavreté a manželským úkonom zavŕšené manželstvo (matrimonium ratum et consumatum) medzi pokrstenými nemôže byť nikdy rozviazané.
KKC 1640

Čo učí Cirkev o rozvode:

Rozvod je ťažkým previnením(1650) proti prirodzenému zákonu. Nárokuje si zrušiť zmluvu, ktorú manželia slobodne uzavreli, že budú žiť spolu až do smrti. Rozvod potupuje zmluvu spásy, ktorej je sviatostné manželstvo znakom. Uzavretie nového zväzku, aj keby ho civilný zákon uznával, ešte zväčšuje porušenie zmluvy: manželský partner, ktorý sa znovu zosobáši, sa v tomto prípade nachádza v situácii trvalého a verejného cudzoložstva:
„Keď muž prepustí manželku, nie je mu dovolené, aby si vzal inú; ani nie je dovolené, aby si iný vzal za manželku takú, ktorú manžel odpudil.“
KKC 2384

A je to jasné, čierne na bielom. Katolícka Cirkev učí, že rozvod je morálne zlý a je hrubou urážkou prirodzeného zákona. Ale kde sa potom nachádzajú všetci rozvedení manželia? A kde sa nachádzajú manželia, ktorí bojovali za udržanie svojho manželstva, ale napokon bol rozvod pre nich jediným riešením?

Môže sa stať, že jeden z manželov je nevinnou obeťou rozvodu vyhláseného civilným zákonom; takýto manželský partner sa neprehrešuje proti morálnemu príkazu. Je veľký rozdiel medzi manželským partnerom, ktorý sa úprimne snažil byť verným sviatosti manželstva a je nespravodlivo opustený, a tým partnerom, ktorý svojou ťažkou vinou ničí kánonicky platné manželstvo.
KKC 2386

Ako vidíš, ak si bol do rozvodu donútený proti svojej vôli alebo ak si inicioval rozvod z dôvodu bezpečnosti, nedopustil si sa mravného previnenia, si naďalej v plnom spoločenstve s Cirkvou, pokým zachovávaš mravne čistý životný štýl.

Čo o tom hovorí Sväté Písmo?

I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opusti svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“
Mk 10, 2-12

Čo to pre mňa znamená?

Učenie Cirkvi a slová Svätého Písma sa Ti môžu zdať prisilné, ale ak sa chceš vo svojej situácii pohnúť ďalej a naštartovať proces uzdravenia, potrebuješ rozpoznať vážnosť toho, čo Ti rozvod priniesol.

Napriek Tvojej situácii, si stále vítaným členom Cirkvi – mystického tela Krista. Si dôležitou súčasťou Kristovho tela, to si treba uvedomiť a zapamätať, najmä ak je pre Teba teraz návšteva kostola zložitá.

Pripustenie rozvodu v okolnostiach, aké uvádza Katechizmus katolíckej Cirkvi nie je hriechom. Odlúčený alebo rozvedený je vítaný na Svätej omši, je stále pokladaný za člena Cirkvi.

S povolením cirkevnej autority môže pristupovať k sviatosti pokánia a k Eucharistii.

Jedno svetlo Ti stále svieti na cestu

Rozvod nie je koniec všetkého, aj keď často to tak cítime, pretože sa zrazu nachádzame v zložitej životnej situácii, mnohým veciam nerozumieme, nevieme, čo ďalej, kam ísť, na koho sa obrátiť. Zrazu máme veľa otázok, no odpovede na ne sotva nachádzame. Akoby sme boli na veľkej životnej križovatke a pre hustú hmlu je nám ťažko nájsť ten správny smer. A predsa len, jedno svetlo tu stále svieti, Svetlo, ktoré chce náš život nasmerovať tým správnym smerom, Svetlo, ktoré môžeme vidieť aj napriek hustej hmle a za ktorým môžeme kráčať aj keď nevidíme pred seba a už vôbec nevidíme cieľ našej cesty.

Zostaň pri Ňom, akokoľvek sa cítiš

Možno práve prežívaš vo svojom srdci jednu veľkú búrku pocitov. Hnev, nenávisť, sklamanie, smútok, depresia, strach z budúcnosti, nedôvera k iným. Boh to všetko vidí a vie o tvojich pocitoch. Neboj sa prísť pred Neho a hovoriť Mu o tom, čo prežívaš. Hovor Bohu o svojich pocitoch, o tom, čo ťa trápi, čo ťa hnevá, čo ti ubližuje. On je tvoj láskavý Otec, ktorý je tu pre teba a chce ti byť nablízku v každej chvíli. Pred Ním sa nemusíš na nič hrať, nemusíš sa pretvarovať, že všetko je v poriadku.
On pozná Tvoje srdce lepšie ako ty sám.

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:  či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku
Ž 139

Modlitba / Sväté Písmo

Modlitba je pre našu dušu ako potrava, ktorá nás vyživuje, udržiava pri živote a v stálom napojení na Boha.

Môže sa ti zdať veľmi ťažké sa modliť v tvojej situácii a možno si už aj rezignoval a povedal Bohu, že ty nevládzeš. Boh to všetko chápe, no aj napriek tomu ťa čaká a pozýva, aby si prichádzal k nemu a rozprával sa s Ním. Pretože On ti chce dať viac, ako si len vieš predstaviť.

Modlitba nie je o pocitoch, modlitba je často krát úkon vôle a preto, ak prichádzam k Bohu hoci sa cítim zle a nemám chuť sa modliť, On všetku moju námahu odmení nespočetnými milosťami.

Dôveruj Bohu, že On vie, čo je pre teba najlepšie.

„Modli sa tak ako to dokážeš a nepokúšaj sa modliť tak ako to nedokážeš.“ (Listy o modlitbe, Chapman)

Nemusíš sa modliť celé hodiny alebo odriekať všetky naučené modlitby, či modliť sa presne tak ako to vidíš iných. Modli sa tak, ako to ty dokážeš. Ak nevládzeš nič hovoriť, tak skús len tak byť pri Bohu. Ak cítiš hnev, povedz o svojom hneve Bohu. Ak sa hneváš na Boha, aj to mu povedz. Akokoľvek ti je, prichádzaj k Bohu.

Dbaj ale nato, aby tvoja modlitba bola pravidelná a čím častejšie budeš v modlitbe spojený s Bohom, tým viac budeš vedený Duchom Svätým vo svojom živote. A Duch Utešiteľ bude potom prítomný v každej situácii tvojho života a On ti bude dávať stále viac síl na prekonanie ťažkostí spojených s tvojou situáciou.

Sviatosti

Oddelene žijúci a rozvedení katolíci sú zvlášť pozvaní a povzbudzovaní, aby sa zúčastňovali na svätých omšiach a prijímali sviatosti, tak dlho ako zotrvávajú v čistote a majú povolenie od príslušnej Cirkevnej autority.

Vo sviatostiach dostávame neobyčajnú posilu a milosti potrebné k nášmu uzdraveniu - a teda aj k uzdraveniu rán z rozvodu. Sviatosti sú pre nás ako studňa, pri ktorej sa môžeme osviežiť po celodennej námahe, sú ako truhlica plná pokladov, ktoré pre nás nachystal náš láskavý Otec a ktoré dostávame zadarmo.

Sviatosť zmierenia nás znova zjednocuje s Bohom a tiež s „s našimi bratmi“ , napája nás na zdroj Božej nekonečnej lásky, privádza nás späť do Božej milosti a očisťuje nám dušu.

Najsvätejšia Oltárna sviatosť je tiež nazvaná prameňom milostí, zdrojom všetkých darov a milostí. Veď v nej sa nám dáva samotný Kristus, napĺňa nás svojou prítomnosťou, premieňa nás na svoj obraz, očisťuje nás a dáva nám silu do našich zápasov.

Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta." Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: "Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!" Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. 56 Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.
Jn 8, 48 - 56

Panna Mária ako Tvoja matka a vzor

Keď Ježiš zomieral na kríži, dal nám Máriu za našu Matku, pretože sám vedel, že ona je tá, ktorá je skutočne plná lásky a jej náruč je otvorená pre všetky jej deti. A tak sa k nej môžeme a dokonca máme právo utiekať v každej situácii. A ona, ako láskavá matka nás nikdy neodvrhne. Nielenže je našou matkou, ale je pre nás aj vzorom života s Bohom.

V mnohom sa jej podobáme. Ona sama stála reálne pred možnosťou rozvodu, hrozilo jej odvrhnutie zo strany manžela, ktorý sa mohol cítiť podvedený. Keď Jozef zomrel, zostala na výchovu syna sama.

Chápe vás, pretože zažívala rovnaké radosti a musela znášať podobné vážne starosti a trápenia.

„Nebuď utrápený a zronený smútkom. Neboj sa chorôb ani otravy, úzkosti alebo bolesti. Vari tu nie som preto, že som tvoja Matka? Či nie si pod mojou ochranou? A nie som tvojím prameňom života? Nie si v záhyboch môjho plášťa? Nedržím ťa v náručí?“
Panna Mária Juanovi Diegovi v r. 1531

Priatelia, spoločenstvo

Nezostávaj sám, ale rozprávaj sa o Tvojej situácii s priateľmi. Nájdite si priateľov alebo veriaciach ľudí s podobným osudom, ktorým dôverujete a ktorí žijú s Bohom, ktorým môžete hovoriť o svojich pocitoch, ktorí sa budú s Tebou modliť a tráviť čas s Tebou.

Je dobré byť s ľuďmi, ktorí Ťa môžu podržať, pretože oni sú tiež nástrojmi v Božích rukách, ktorými Ti Boh chce pomôcť prekonať ťažké chvíle.

Služba

Aj napriek rozvodu a Tvojej bolestivej situácii, si veľmi vzácny v Božích očiach a Tvoje dary a talenty môžeš využiť pre dobro iných. Možno sú okolo Teba ľudia, ktorí potrebujú Tvoju pomoc, radu či skúsenosť. Skús vykročiť k nim a uvidíš, že Boh to odmení mnohými milosťami a naplní Ťa radosťou z toho, že aj Ty môžeš poslúžit blížnemu.

 • 1 dec

  RozVedení k Bohu I

  01.12.2017 - 03.12.2017
  Rodinkovo - Belušské Slatiny

  Duchovná obnova pre rozvedených, ktorí po rozvode nevstúpili do ďalšieho zväzku. Viac sa dočítate tu.

 • 19 nov

  Stretnutie rozvedených a znovuzosobášených

  19.11.2017 (14:00 - 18:00)
  Centre novej evanjelizácie v Beckove

  Program stretnutia: Svätá omša, Prednáška a skupinky s Božím slovom, Priestor pre rozhovor a zdieľanie sa

 • 2 dec

  Víkend pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami

  02.12.2016 - 04.12.2016
  Rodinkovo - Belušské Slatiny

  Duchovnú obnovu vedie páter Matej Trizuliak. Počas duchovnej obnovy je možnosť rozhovoru s kňazmi a psychológom. Prihlášky na stránke rodinkova.

 • 9 aug

  Nový príbeh

  09.08.2016
  Bratislava

  Pridali sme nový príbeh s názvom:
  Pomocná ruka Matky Božej Márie a nová nádej

 • 10 júl

  Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

  10.07.2016 - 15.07.2016
  Hotel Junior Piatrová vo Vrútkach

  Chceli by sme, aby letný pobyt spojil rozvedených aj s deťmi pri prežívané spoločných chvíľ oddychu.Viac sa dozviete na tejto stránke.

 • 8 apr

  rozVEDENÍ k BOHU I. – víkend pre znovusobášených

  08.04.2016 - 10.04.2016
  Rodinkovo - Belušské Slatiny

  Možnosť prísť na pobyt aj s deťmi, pre ktoré budú zabezpečení animátori. Prihlášky na stránke podujatí v Rodinkove

 • 18 dec

  Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených

  18.12.2015 - 20.12.2015
  Centrum pre rodinu

  Téma: Ježiš Kristus neprichádza volať spravodlivých, ale hriešnikov. Viac: http://www.centrumsigord.sk

 • 20 nov

  rozVedení k Bohu I. (Cesta uzdravenia)

  20.11.2015 - 22.11.2015
  Rodinkovo - Belušské Slatiny

  Víkend pre tých, ktorí po civilnom rozvode nevstupujú do nového zväzku. Inšpirovaný cestou uzdravenia pre rozvedených podľa Familie Solitude Myriam.

 • 14 sep

  Nový príbeh

  14.09.2015
  Bratislava

  Pridali sme nový príbeh s názvom:
  “Dôveruj mi”

 • 26 jún

  Duchovná obnova v Rodinkove

  26.06.2015 - 28.06.2015
  Belušské Slatiny

  Žiješ po rozvode sám a hľadáš odpovede na to, ako ďalej? Pozývame ťa na duchovnú obnovu pod vedením pátra Mateja Trizuliaka, MS. Viac informácií na plagátiku.

 • 19 máj

  Modlitbové stretnutie

  19.05.2015 (17:00)
  Prešov

  Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov oznamuje, že pravidelné mesačne stretnutie sa uskutoční dňa 19.mája 2015 v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77 v Prešove, o 17 hodine. Stretnutie povedie kňaz Jozef Greško.

 • 15 mar

  Modlitbové stretnutie

  15.03.2015 (15:30)
  Bratislava

  Modlitbové stretnutie pre rozvedených katolíkov, hľadajúcich svoje miesto a prijatie v cirkvi. V spolupráci s centrom pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy, kostol Svätej rodiny v Petržalke.

 • 25 feb

  Modlitbové stretnutie

  25.02.2015 (17:00)
  Prešov

  Hnutie rozvedených katolíkov pozýva na pravidelné mesačné stretnutie s témou KANONICKÉ PRÁVO – podmienky pristupovania ku sviatostiam, odluka manželov, nulita manželstva.

 • 19 feb

  Nový príbeh

  19.02.2015
  Bratislava

  Pridali sme nový príbeh s názvom:
  Musela som padnúť až na samé dno, aby som spoznala Boha naozaj?

 • 23 jan

  rozVEDENÍ K BOHU

  23.01.2015 - 25.01.2015
  Chrenovec-Brusno

  Víkend pre žijúcich po civilnom rozvode v samotnosti a nevstupujúcich do nového zväzku. Kontakt: misionarisaletini@gmail.com

 • 20 jan

  Modlitbové stretnutie

  20.01.2015 (17:00)
  Prešov

  Hnutie rozvedených katolíkov pozýva na pravidelné mesačné stretnutie na Jarkovej ulici. Na stretnutí budeme Pánu Bohu ďakovať za dva požehnané roky, zúčastníme sa aj na sv. omši.

 • 16 dec

  Modlitbové stretnutie

  16.12.2014 (17:00)
  Prešov

  Hnutie rozvedených katolíkov pozýva na pravidelné mesačné stretnutie s témou Ježiš je už blízko na Jarkovej ulici o 17. hodine. Stretnutie povedie kňaz Marek Rojak.

 • 1 dec

  Nový článok

  01.12.2014
  Bratislava

  Pridali sme nový článok s názvom:
  Rozhovor s Waltraut Sennewald a Emmou Schumacher

 • 28 nov

  Duchovné cvičenia pre rozvedených a nesviatostne sobášených

  28.11.2014 - 30.11.2014
  Prešov

  Prednášky, stretnutie s cirkevným sudcom, liturgia, oddych, zdielania... www.centrumsigord.sk

 • 18 nov

  Modlitbové stretnutie

  18.11.2014 (17:00)
  Prešov

  Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov pozýva na modlitbové stretnutie v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici o 17. hodine. Stretnutie povedie kňaz Ľuboš Kohút.

 • 14 nov

  Konferencia Rodina v súčasnom svete

  14.11.2014 (10:30 - 13:00)
  Teologickej fakulty TU Bratislava

  Nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile.

 • 14 nov

  rozVEDENÍ K BOHU

  14.11.2014 - 16.11.2014
  Chrenovec-Brusno

  Víkend pre žijúcich po civilnom rozvode v samotnosti a nevstupujúcich do nového zväzku. Kontakt: misionarisaletini@gmail.com

 • 5 nov

  Nový článok

  05.11.2014
  Bratislava

  Pridali sme nový článok s názvom:
  Duchovná obnova v Rodinkove očami účastníčky

 • 1 okt

  Nový článok

  01.10.2014
  Bratislava

  Pridali sme nový článok s názvom:
  Predstavujeme vám: Familie Solitude Myriam (FSM)

 • 26 sep

  rozVEDENÍ K BOHU

  26.09.2014 - 28.09.2014
  Chrenovec-Brusno

  Víkend pre žijúcich po civilnom rozvode v nesviatostnom manželstve, ako aj pre nerozvedených, ale žijúcich len v civilnom manželstve. Kontakt: misionarisaletini@gmail.com

 • 12 sep

  Duchovná obnova pre rozvedených nežijúcich v ďalšom zväzku

  12.09.2014 - 14.09.2014
  Belušské Slatiny

  Duchovnú obnovu povedú hostia zo spoločenstva „Familie Solitude Myriam“. Viac informácií sa dozviete tu.

 • 20 jún

  Nový článok

  20.06.2014
  Bratislava

  Pridali sme nový článok s názvom:
  Predstavujeme vám: Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov v Prešove

 • 17 jún

  Modlitbové stretnutie

  17.06.2014 (17:00)
  Prešov

  Hnutie rozvedených katolíkov pozýva na posledné predprázdninové stretnutie s témou Duch Svätý Učiteľ, nebo jasnosti na Jarkovej ulici o 17. hodine. Stretnutie povedie brat Filip.

 • 10 jún

  Nový príbeh

  10.06.2014
  Bratislava

  Pridali sme nový príbeh s názvom:
  Boh dopustí, ale nikdy neopustí

 • 29 máj

  Nová sekcia: Videá

  29.05.2014
  Bratislava

  Spustili sme novú sekciu kde budeme postupne pridávať videá, ktoré sa zaoberajú témou rozvod a cirkev.
  Nová sekcia: Videá

 • 29 máj

  Nová sekcia: Knihy

  29.05.2014
  Bratislava

  Pripravili sme pre vás novú sekciu kde budete môcť nájsť publikácie, ktoré sa zaoberajú témou rozvod a cirkev.
  Nová sekcia: Knihy

 • 20 máj

  Modlitbové stretnutie

  20.05.2014 (17:00)
  Prešov

  Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov pozýva na modlitbové stretnutie na Jarkovej ulici o 17. hodine. Stretnutie povedie kňaz Ľuboš Kohút.

 • 30 apr

  Nový príbeh

  30.04.2014
  Bratislava

  Pridali sme nový príbeh s názvom:
  Niet odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi

 • 30 apr

  Spustenie webstránky rozvedenikatolici.sk

  30.04.2014
  Bratislava

  V skorých ranných hodinách sme spustili stránku rozvedenikatolici.sk. Prajeme si, aby priniesla povzbudenie a útechu všetkým, ktorí ju potrebujú.

Poďte ku mne všetci...
“Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom;
a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.”
Mt 11, 28-30