Rozvedení katolíci

Pozvanie pre Teba

Vy, ktorí sa namáhate, ktorí trpíte, ste preťažení a už nevládzete niesť ťarchu vašej bolestnej situácie, v ktorej sa nachádzate, kvôli rozpadu vášho manželstva.
Máte mnoho otázok, pochybností, nerozumiete, čo sa to deje s vašim životom, neviete, čo ďalej, bojíte sa budúcnosti a pýtate sa Boha , prečo toto všetko dopustil...
Bolesť, ktorú prežívate, sa vám zdá neznesiteľná a nádej akoby sa vytratila z vášho života...

Do tohto všetkého, čo sa vám deje však chce vstúpiť Kristus so svojim pozvaním:
“Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.”
Tieto slová sú dnes pozvaním pre teba, pre teba, ktorý možno prežívaš nepochopenie zo strany svojho okolia, neprijatie tvojich bratov a sestier, odmietnutie od človeka, ktorý ti mal byť najbližším po celý tvoj život.

No Kristus hovorí, aby si prišiel k Nemu, so všetkým, čo ťa ťaží a čo už nevládzeš niesť, aby si zložil svoje bremeno pri Ňom a posilnil sa v Jeho prítomnosti.

Zlyhal som, ako sa na mňa teraz pozerá Boh?

Čokoľvek bolo príčinou Tvojho rozvodu, máš pocit, že si zlyhal, pretože si nedokázal udržať svoje manželstvo? Pri svadobnom obrade si veril, že Tvoje manželstvo je zväzkom pred Bohom na celý život, mal si nádej, že budete spolu v dobrom i zlom, že vytvoríte rodinu, v ktorej sa navzájom budete milovať, ale to všetko je teraz preč.

Ideš do kostola alebo do spoločenstva veriacich a máš pocit, akoby si tam nepatril, akoby si mal na čele napísané „Som rozvedený“, akoby to bola nejaká nákazlivá choroba, ktorá ťa automaticky vylúčila z ich kruhu.

Či sú to len Tvoje myšlienky alebo naozaj musíš čeliť realite neprijatia a predsudkom od veriacich ľudí z Tvojho  okolia, skús sa na toto všetko pozrieť cez Boží pohľad. Prísť pred Neho v modlitbe a Jeho sa pýtať, ako to celé vidí On.

Čo hovorí Božie slovo na Tvoju situáciu?

“Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.“
Rim 8, 1-2

V Jánovom evanjeliu je krásny príbeh o odpustení cudzoložnej žene:

“Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavil ju do prostriedku a povedali mu: "Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: "Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň." A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom - počnúc staršími - sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: "Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?" Ona odpovedala: "Nik, Pane." A Ježiš jej povedal: "Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!"
Jn 8, 3-11

Uver tomu, že Boh Ťa neodsudzuje, aj napriek tomu, že Tvoje manželstvo skrachovalo. Bolí ho to, pretože Ťa miluje. Miluje Ťa a chce pre Teba len to najlepšie. On dal svojho syna Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži aj za Teba, Tvoj život, Tvoje zlyhania, On trpel na kríži spolu s Tebou a prežil aj bolesť Tvojho rozvodu a spolu s Tebou ju prežíva aj dnes.

"Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil."
Jn 3, 16-17

Neboj sa prijať túto pravdu, nech sú Tvoje pocity zo zlyhania teraz akékoľvek. Pre Boha si veľmi vzácna bytosť, kedže bol ochotný obetovať svojho Syna preto, aby si mohol byť s Ním. V Matúšovom evanjeliu Ježiš jasne hovorí o tom, akú máme pre Boha hodnotu:

"Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov."
Mt 10, 29-31

Nenechaj sa zmiasť tým, čo si o Tebe myslia ľudia v Tvojom okolí a ako možno zazerajú a ani Tvojím smútkom, hnevom či hanbou sa nenechaj oklamať, lebo Ježiš, keď šiel na kríž bol rozhodnutý jednoznačne: Áno, aj za Teba pôjdem.

Čo hovorí Cirkev

„Všetci vieme, že rozvod je obzvlášť bolestivou situáciou... Nik z nás nemá „hotové riešenie“ pre všetkých, pretože situácia každej osoby je odlišná... Kresťanská viera pozýva každého, aby vstúpil do spoločenstva s Cirkvou, do takého spoločenstva, ktoré sľubuje každému veriacemu mužovi a žene, že nezostanú vo svojom utrpení opustení. A to povoláva každého katolíka, aby sa snažil pomôcť druhým...“
Benedikt XVI.

Nie je vôbec jednoduché vytvoriť nejakú presnú šablónu na to, ako sa pozerať na rozvody. Pri rozvodoch je toľko odlišností, koľko je samotných rozvodov. Je mnoho mužov a žien, ktorí nemajú takmer vôbec na výber a  musia odísť od svojho manželského partnera, aby uchránili seba a aj svoje deti. Tí, ktorí boli opustení, rovnako ako tí, pre ktorých bol rozvod poslednou záchranou, trpia hrozne a na mnohých úrovniach.

Ak si katolík, a zvlášť ak si ním od narodenia, tak Ťa učili, že katolíci sa nerozvádzajú. Takže fakt, že stojíš tvárou v tvár vlastnému rozvodu, môže byť pre Teba veľkým sklamaním. Odrazu máš mnoho otázok a mnohé z nich sú také bolestivé, že ich ani nedokážeš vysloviť.

Čo učí Cirkev o manželstve:

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“
KKC 1601

Manželstvo je viac ako kus papiera, ako podpísaná dohoda medzi dvoma stranami. Je to zmluva uzatvorená medzi Bohom, ženíchom a nevestou.

„Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“
Mt 19, 5

Manželský zväzok ustanovil sám Boh, takže platne uzavreté a manželským úkonom zavŕšené manželstvo (matrimonium ratum et consumatum) medzi pokrstenými nemôže byť nikdy rozviazané.
KKC 1640

Čo učí Cirkev o rozvode:

Rozvod je ťažkým previnením(1650) proti prirodzenému zákonu. Nárokuje si zrušiť zmluvu, ktorú manželia slobodne uzavreli, že budú žiť spolu až do smrti. Rozvod potupuje zmluvu spásy, ktorej je sviatostné manželstvo znakom. Uzavretie nového zväzku, aj keby ho civilný zákon uznával, ešte zväčšuje porušenie zmluvy: manželský partner, ktorý sa znovu zosobáši, sa v tomto prípade nachádza v situácii trvalého a verejného cudzoložstva:
„Keď muž prepustí manželku, nie je mu dovolené, aby si vzal inú; ani nie je dovolené, aby si iný vzal za manželku takú, ktorú manžel odpudil.“
KKC 2384

A je to jasné, čierne na bielom. Katolícka Cirkev učí, že rozvod je morálne zlý a je hrubou urážkou prirodzeného zákona. Ale kde sa potom nachádzajú všetci rozvedení manželia? A kde sa nachádzajú manželia, ktorí bojovali za udržanie svojho manželstva, ale napokon bol rozvod pre nich jediným riešením?

Môže sa stať, že jeden z manželov je nevinnou obeťou rozvodu vyhláseného civilným zákonom; takýto manželský partner sa neprehrešuje proti morálnemu príkazu. Je veľký rozdiel medzi manželským partnerom, ktorý sa úprimne snažil byť verným sviatosti manželstva a je nespravodlivo opustený, a tým partnerom, ktorý svojou ťažkou vinou ničí kánonicky platné manželstvo.
KKC 2386

Ako vidíš, ak si bol do rozvodu donútený proti svojej vôli alebo ak si inicioval rozvod z dôvodu bezpečnosti, nedopustil si sa mravného previnenia, si naďalej v plnom spoločenstve s Cirkvou, pokým zachovávaš mravne čistý životný štýl.

Čo o tom hovorí Sväté Písmo?

I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“ Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“ Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opusti svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“ Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal: „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“
Mk 10, 2-12

Čo to pre mňa znamená?

Učenie Cirkvi a slová Svätého Písma sa Ti môžu zdať prisilné, ale ak sa chceš vo svojej situácii pohnúť ďalej a naštartovať proces uzdravenia, potrebuješ rozpoznať vážnosť toho, čo Ti rozvod priniesol.

Napriek Tvojej situácii, si stále vítaným členom Cirkvi – mystického tela Krista. Si dôležitou súčasťou Kristovho tela, to si treba uvedomiť a zapamätať, najmä ak je pre Teba teraz návšteva kostola zložitá.

Pripustenie rozvodu v okolnostiach, aké uvádza Katechizmus katolíckej Cirkvi nie je hriechom. Odlúčený alebo rozvedený je vítaný na Svätej omši, je stále pokladaný za člena Cirkvi.

S povolením cirkevnej autority môže pristupovať k sviatosti pokánia a k Eucharistii.

Jedno svetlo Ti stále svieti na cestu

Rozvod nie je koniec všetkého, aj keď často to tak cítime, pretože sa zrazu nachádzame v zložitej životnej situácii, mnohým veciam nerozumieme, nevieme, čo ďalej, kam ísť, na koho sa obrátiť. Zrazu máme veľa otázok, no odpovede na ne sotva nachádzame. Akoby sme boli na veľkej životnej križovatke a pre hustú hmlu je nám ťažko nájsť ten správny smer. A predsa len, jedno svetlo tu stále svieti, Svetlo, ktoré chce náš život nasmerovať tým správnym smerom, Svetlo, ktoré môžeme vidieť aj napriek hustej hmle a za ktorým môžeme kráčať aj keď nevidíme pred seba a už vôbec nevidíme cieľ našej cesty.

Zostaň pri Ňom, akokoľvek sa cítiš

Možno práve prežívaš vo svojom srdci jednu veľkú búrku pocitov. Hnev, nenávisť, sklamanie, smútok, depresia, strach z budúcnosti, nedôvera k iným. Boh to všetko vidí a vie o tvojich pocitoch. Neboj sa prísť pred Neho a hovoriť Mu o tom, čo prežívaš. Hovor Bohu o svojich pocitoch, o tom, čo ťa trápi, čo ťa hnevá, čo ti ubližuje. On je tvoj láskavý Otec, ktorý je tu pre teba a chce ti byť nablízku v každej chvíli. Pred Ním sa nemusíš na nič hrať, nemusíš sa pretvarovať, že všetko je v poriadku.
On pozná Tvoje srdce lepšie ako ty sám.

Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:  či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku
Ž 139

Modlitba / Sväté Písmo

Modlitba je pre našu dušu ako potrava, ktorá nás vyživuje, udržiava pri živote a v stálom napojení na Boha.

Môže sa ti zdať veľmi ťažké sa modliť v tvojej situácii a možno si už aj rezignoval a povedal Bohu, že ty nevládzeš. Boh to všetko chápe, no aj napriek tomu ťa čaká a pozýva, aby si prichádzal k nemu a rozprával sa s Ním. Pretože On ti chce dať viac, ako si len vieš predstaviť.

Modlitba nie je o pocitoch, modlitba je často krát úkon vôle a preto, ak prichádzam k Bohu hoci sa cítim zle a nemám chuť sa modliť, On všetku moju námahu odmení nespočetnými milosťami.

Dôveruj Bohu, že On vie, čo je pre teba najlepšie.

„Modli sa tak ako to dokážeš a nepokúšaj sa modliť tak ako to nedokážeš.“ (Listy o modlitbe, Chapman)

Nemusíš sa modliť celé hodiny alebo odriekať všetky naučené modlitby, či modliť sa presne tak ako to vidíš iných. Modli sa tak, ako to ty dokážeš. Ak nevládzeš nič hovoriť, tak skús len tak byť pri Bohu. Ak cítiš hnev, povedz o svojom hneve Bohu. Ak sa hneváš na Boha, aj to mu povedz. Akokoľvek ti je, prichádzaj k Bohu.

Dbaj ale nato, aby tvoja modlitba bola pravidelná a čím častejšie budeš v modlitbe spojený s Bohom, tým viac budeš vedený Duchom Svätým vo svojom živote. A Duch Utešiteľ bude potom prítomný v každej situácii tvojho života a On ti bude dávať stále viac síl na prekonanie ťažkostí spojených s tvojou situáciou.

Sviatosti

Oddelene žijúci a rozvedení katolíci sú zvlášť pozvaní a povzbudzovaní, aby sa zúčastňovali na svätých omšiach a prijímali sviatosti, tak dlho ako zotrvávajú v čistote a majú povolenie od príslušnej Cirkevnej autority.

Vo sviatostiach dostávame neobyčajnú posilu a milosti potrebné k nášmu uzdraveniu - a teda aj k uzdraveniu rán z rozvodu. Sviatosti sú pre nás ako studňa, pri ktorej sa môžeme osviežiť po celodennej námahe, sú ako truhlica plná pokladov, ktoré pre nás nachystal náš láskavý Otec a ktoré dostávame zadarmo.

Sviatosť zmierenia nás znova zjednocuje s Bohom a tiež s „s našimi bratmi“ , napája nás na zdroj Božej nekonečnej lásky, privádza nás späť do Božej milosti a očisťuje nám dušu.

Najsvätejšia Oltárna sviatosť je tiež nazvaná prameňom milostí, zdrojom všetkých darov a milostí. Veď v nej sa nám dáva samotný Kristus, napĺňa nás svojou prítomnosťou, premieňa nás na svoj obraz, očisťuje nás a dáva nám silu do našich zápasov.

Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta." Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: "Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!" Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. 56 Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.
Jn 8, 48 - 56

Panna Mária ako Tvoja matka a vzor

Keď Ježiš zomieral na kríži, dal nám Máriu za našu Matku, pretože sám vedel, že ona je tá, ktorá je skutočne plná lásky a jej náruč je otvorená pre všetky jej deti. A tak sa k nej môžeme a dokonca máme právo utiekať v každej situácii. A ona, ako láskavá matka nás nikdy neodvrhne. Nielenže je našou matkou, ale je pre nás aj vzorom života s Bohom.

V mnohom sa jej podobáme. Ona sama stála reálne pred možnosťou rozvodu, hrozilo jej odvrhnutie zo strany manžela, ktorý sa mohol cítiť podvedený. Keď Jozef zomrel, zostala na výchovu syna sama.

Chápe vás, pretože zažívala rovnaké radosti a musela znášať podobné vážne starosti a trápenia.

„Nebuď utrápený a zronený smútkom. Neboj sa chorôb ani otravy, úzkosti alebo bolesti. Vari tu nie som preto, že som tvoja Matka? Či nie si pod mojou ochranou? A nie som tvojím prameňom života? Nie si v záhyboch môjho plášťa? Nedržím ťa v náručí?“
Panna Mária Juanovi Diegovi v r. 1531

Priatelia, spoločenstvo

Nezostávaj sám, ale rozprávaj sa o Tvojej situácii s priateľmi. Nájdite si priateľov alebo veriaciach ľudí s podobným osudom, ktorým dôverujete a ktorí žijú s Bohom, ktorým môžete hovoriť o svojich pocitoch, ktorí sa budú s Tebou modliť a tráviť čas s Tebou.

Je dobré byť s ľuďmi, ktorí Ťa môžu podržať, pretože oni sú tiež nástrojmi v Božích rukách, ktorými Ti Boh chce pomôcť prekonať ťažké chvíle.

Služba

Aj napriek rozvodu a Tvojej bolestivej situácii, si veľmi vzácny v Božích očiach a Tvoje dary a talenty môžeš využiť pre dobro iných. Možno sú okolo Teba ľudia, ktorí potrebujú Tvoju pomoc, radu či skúsenosť. Skús vykročiť k nim a uvidíš, že Boh to odmení mnohými milosťami a naplní Ťa radosťou z toho, že aj Ty môžeš poslúžit blížnemu.

Buď vďačný

Možno si teraz myslíš: "Za čo by som už len ja mal Bohu ďakovať? Veď sa mi rozpadlo manželstvo!" Skúsme sa teda spoločne zamyslieť: Kedy si sa naposledy zobudil? Dnes ráno? Si zdravý? Máš prácu? Máš kde bývať? Máš čo jesť? Áno, verím, že by si našiel v Tvojom živote ešte mnohé ďalšie veci, za ktoré môžeš Bohu poďakovať. Všímaj si aj úplné maličkosti a poďakuj sa vždy a za všetko. Týmto spôsobom začneš vidieť svoj život iným spôsobom a okrem toho, že si uvedomíš, aký veľký dar si od Boha dostal, pochopíš aj aký je Tvoj život vlastne krásny.

 • 13 dec

  rozVEDENÍ k Bohu I.

  13.12.2019 - 15.12.2019
  Rodinkovo, Belušské Slatiny

  Víkend je určený pre rozvedených, ktorí žijú po rozvode sami. Prihlasovanie a viac info tu:

 • 8 dec

  Modlitbové stretnutie pre rozvedených

  08.12.2019 (14:30 - 17:30)
  Chrenovec-Brusno

  Adorácia, Božie slovo, rozhovory

 • 10 nov

  Stretnutie pre rozvedených, ktorí žijú v nových vzťahoch

  10.11.2019 (14:00 - 18:00)
  CNE sv. Jána Pavla II., Beckov

  Program sa začne o 14:00 svätou omšou, po ktorej bude nasledovať zdieľanie zo Svätého písma a krátke posedenie. Pre viac info: zbojekovi@gmail.com

 • 19 okt

  Púť za svetlom radosti

  19.10.2019
  Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín

  Svätá omša, hostia z Family Solitude Myriam (Nemecko), adorácia. Účasť treba potvrdiť na mail: putzasvetlomradosti@gmail.com

 • 17 sep

  Pravidelné mesačné stretnutie

  17.09.2019 (17:00 - 20:00)
  Kostol sv. Jozefa, Prešov

  Stretnutie povedie o. Martin Rečlo, riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach. Info:slavka.kolesarova1@gmail.com

 • 15 sep

  Stretnutie pre rozvedených, ktorí žijú v nových vzťahoch

  15.09.2019 (14:00 - 18:00)
  CNE sv. Jána Pavla II., Beckov

  Program sa začne o 14:00 svätou omšou, po ktorej bude nasledovať zdieľanie zo Svätého písma a krátke posedenie. Pre viac info: zbojekovi@gmail.com

 • 30 apr

  Spustenie webstránky rozvedenikatolici.sk

  30.04.2014
  Bratislava

  V skorých ranných hodinách sme spustili stránku rozvedenikatolici.sk. Prajeme si, aby priniesla povzbudenie a útechu všetkým, ktorí ju potrebujú.

Poďte ku mne všetci...
“Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.
Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom;
a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.”
Mt 11, 28-30