Rozvedení katolíci

Predstavujeme vám: Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov v Prešove

Ako sme vznikli

Naše hnutie vzniklo po troch rokoch od prvej myšlienky založiť ho. Spúšťačom na definitívne rozhodnutie bolo stretnutie s o. Ladislavom Csontosom na prednáške pre rozvedených a nesviatostne sobášených v rámci misií v Prešove. Po ďalších troch mesiacoch modlitieb za toto dielo sme sa 15.januára 2013 prvykrát stretli. Zakladateľmi Hnutia rozvedených kresťanov katolíkov sú Slávka Kolesárová, Mária Farkašová a Peter Michančo. Tútorom nášho hnutia je v prvom rade gréckokatolícky kňaz Ľuboš Kohút a farnosť sv. Mikuláša v Prešove.

Prečo to robíme

Cieľom hnutia je v prvom rade dať pocítiť  rozvedeným veriacim, že stále patria do Cirkvi Kristovej, že Boh sa o nich stará , miluje ich a neodsudzuje ich. Jednoducho, že aj rozvedení, nesviatostne sobášení patria Bohu a preto je cieľom hnutia spájať týchto ľudí s Bohom. Na našich stretnutiach sa snažíme dospieť k odpusteniu sebe samým, k odpusteniu bývalým manželom, príbuzným, nájsť vnútorný pokoj a tak upevňovať vzťah rozvedeného k Bohu.

Naše stretnutia

Po roku a pol našej činnosti je už stav viac menej trvalý a teda na stretnutí býva zvyčajne 13-15 ľudí. Celkový počet, ktorí evidujeme a ktorí sa prestriedava, lebo nie vždy každému vyhovuje  prísť na každé stretnutie, je 42-45 ľudí. Stretnutie je určené predovšetkým katolíkom -  rozvedeným, nesviatostne sobášeným, manželom v kríze. Samozrejme vítaní sú všetci, ktorí majú úprimný záujem o stretnutie. Máme štruktúru a pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať.

Stretnutia mávame raz do mesiaca, každý tretí utorok, v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici v Prešove. Stretnutia striedame: raz býva modlitbové a raz tématické.

Každé stretnutie vedie pozvaný kňaz, ktorého sme oslovili. Kňazi sa striedajú z rôznych farností,miest,  no sú pozývaní aj opakovane. Obe stretnutia začíname prežehnaním a krátkou modlitbou.

Pri modlitbovom stretnutí pokračujeme modlitbami, chválami, prosbami podľa toho akú formu kňaz zvolil. Na konci modlitbového stretnutia je požehnanie.

Tematické stretnutie je troška odlišné, aj živšie. Začíname ako sme už spomínali prežehnaním sa a krátkou modlitbou. Pokračujeme vo vopred zvolenej, v oznamoch ohlásenej téme, ktorú daný kňaz prednáša a potom nasleduje diskusia k danej téme.Počas stretnutia mávame malé agapé a aj na konci tohto stretnutia je požehnanie. V rámci času kňaza, bývajú  ešte individuálne rozhovory s kňazom.

Chceli by sme Vám odkázať

Slová sv. Jána Pavla II.: "NEBOJTE SA!"

Nebojte sa prísť medzi nás, nebojte sa bojovať a ísť ďalej, nebojte sa odpustiť, nebojte sa odpustenia, nebojte sa ..lebo je tu Boh, ktorí Vás nadovšetko miluje. Aj keby Vás všetci ľudia opustili, odcudzili, ON je stále pri Vás a bude, len mu dajte svoje srdce, svoje bôle, žiale, starosti, ale aj radosti. Nebojte sa, že nebudete spasení. Skutkami lásky, modlitbou, vernosťou Bohu isto prídete k cieľu Večného života. Odpúšťajte, žehnajte a budete aj Vy požehnaní.